Fővárosi Blog

Fővárosi Blog

Száz éves hírek - 1912 november

2012. november 14. - fovarosi.blog.hu

Az alábbiakban száz évvel ezelőtti hírekből válogatunk, a Népszava korabeli cikkei alapján. A cikksorozat összes megjelent tagja itt olvasható. Illusztrációként a lap korabeli hirdetései szolgálnak.

"...a fővárosnál az ilyen előirányzatokat, mikor a kivitelre kerül a sor, hatalmasan túl szokták lépni"

November 1: A budapesti gázgyár költségvetése. Heltai Ferenc, a gázgyári vezérigazgató beterjesztette a tanácshoz a városi gázgyár jövő évi költségvetését, amely költségvetés a gázgyárak erős fejlődését mutatja. (...) Az igazgatóság a jövő évre már 76 - 81 millió köbméter gázfogyasztást irányozott elő; 1910-ben, a magántársaság utolsó évében, az összes fogyasztás 63,028.960 köbméter volt. Tehát a három év alatt 13 - 16 millió köbméter, vagyis 21 - 30% az emelkedés. (...) Heltai vezérigazgató a költségvetés kapcsán bejelentette, hogy az utcai lámpásokhoz szükséges összes izzótestet a jövő évben a gázgyár házilag gyártja. A jövő évben kerül üzembe az Óbudán épülő új, központi gázgyár, amelynek építésére a meglévő gyárak kibővítésével együtt 46 millió koronát szavazott meg a főváros. Ebből az összegből eddig 16,927.000 koronát építettek be. A jövő évben pedig 21,841.000 koronát fognak beépíteni. (...)

November 1: Fővárosi múzeum céljára bérbe akarja venni a főváros a Képzőművészeti Társulat Andrássy-úti palotáját. (Azt az épületet, amelyben Nagy Endre kabaréja van.) A szerződés tíz évre szólna, az évi bér 31.000 korona, azonkívül a szükséges átalakítás mintegy 60.000 koronába kerül. (Ez csak előirányzat. Tudjuk, hogy a fővárosnál az ilyen előirányzatokat, mikor a kivitelre kerül a sor, hatalmasan túl szokták lépni.) A pénzügyi bizottság elfogadta a bérletre vonatkozó előterjesztést. (Állítólag ebben a bérleti ügyben erősen benne van a legnagyobb Terézvárosi hatalmasságnak a keze, akit az a felebaráti szándék fűt, hogy majd kidobatja Nagy Endrét a főváros bérelt házából. Nagy Endre tudniillik néha kifigurázza színpadján az illető nagyságot.)

November 7: A Villányi-úti villamosvasút. A közúti vaspálya társaság által a Villányi-úton tervezett villamos vasúti vonal engedélyezési tárgyalása hétfőn volt a kereskedelemügyi minisztériumban. Letárgyalták a vasútvonal építésére és üzemére vonatkozó összes engedély-okirati részleteket. Az építési költségeket 2,60.000 koronában állapították meg és kimondották, hogy a vasútvonalnak 1914 május 1-ig el kell készülnie, vagyis ebben az időpontban kell a forgalomnak átadni. Amennyiben azonban az engedélyezési okiratot a társaság a kereskedelemügyi minisztériumtól 1913 május 1-ig meg nem kapná, a vonal elkészültének időpontját megfelelően ki fogják tolni.

fovarosi.blog.hu: NepszavaHirdetesek-191211-01

November 12: A Közúti Vasút ellen. (...) A Közúti ellen megindított akció - ha ugyan rendszeres akcióról van szó - foglalkoztatta hétfőn a közlekedési bizottságot, amelynek üléséről a következőkben számolunk be:
A napirend tárgyalása előtt Szilágyi Károly a Közúti Vaspálya Társaság óbudai közlekedésében mutatkozó visszásságokról szólott és orvoslást kért. Rényi Dezső tanácsos bejelentette, hogy az ügyosztálynak a fönforgó visszásságokról tudomása van és ezért egy közegével állandóan figyelteti a menetrend betartását. A legközelebbi napokban a hatóság intézkedni fog, hogy a társaság menetrendszerű közlekedést bonyolítson le. Plathy György dr. a Villányi-úti vasút engedélyezésének ügyét hozta szóba. A vasútvonal kiépítése, úgylátszik, ismét kátyúba jutott, mert az Alkotás-utca kikövezését, ahova tudniillik ez a vonal torkollanék, a társaság előbb tett igérete ellenére, nem hajlandó elvégeztetni. Rényi tanácsos kijelentette, hogy a társaság vezérigazgatója a közigazgatási bejárás alkalmával megígérte, hogy az útvonal kövezésre szoruló részét a társaság meg fogja csináltatni. Időközben azonban, tekintettel azokra a nehézségekre, amelyekkel a kőanyag beszerzése jár, ígéretét visszavonta. A tanács nézete az, hogy egy jegyzőkönyvben foglalt megállapodást egyoldalúan fölborítani nem lehet és ezért ragaszkodni fog az ígéret betartásához. Mindenesetre rajta lesz, hogy a Villányi-úti vasút a kitűzött időben forgalomnak átadható legyen. (...)

November 12: Új iskola. A kislakások és iskolák építésre fölügyelő bizottság most tárgyalta a III. kerületi Keve-utca és Zaránd-utcák között építendő iskola terveit. Az új iskolában 12 elemi iskolai tanterem lesz fiúk és leányok számára, a szükséges tantestületi helyiségekkel és tornatermekkel együtt. Ezenkívül lesz az épületben gazdasági iskola, ének- és rajztanfolyam számára helyiség, háztartási iskola és napközi otthon fiúknak és leányoknak. Lesz továbbá iskolafürdő is, mert azon a tájékon gőzfürdő nincs. Külön pavilonban helyezik el a kisdedóvót, ezenkívül az igazgatói, óvónői és dajkalakásokat. Az építkezés, amelyet a tavasszal kezdenek meg, teljes fölszereléssel 600.000 koronába kerül.

fovarosi.blog.hu: NepszavaHirdetesek-191211-03

November 12: Aviatikus - a Dunában. Vasárnap délelőtt Kvasz András pilótát megint baleset érte. Horváth Ernő gépével egy bravúros röpülés után a Dunába zuhant. Vasárnap reggel Kvasz András kitolatta a rákosi röpülőtéren levő hangárjából a "Horváth 3. C." jelzésű hatvan lóerős monoplánját és fölszállott. A röpülőgépet Szerbiának akarták eladni. Kvasz András vasárnap azért szállott föl a géppel, hogy bebizonyítsa annak használhatóságát. Először a rákosi röpülőtér fölött keringett, több kört röpült be, majd leszállott.
Később Kvasz ismét beleült a monoplánba, kétszer körülröpülte a teret, majd Kőbánya felé elszállott. Kvasz először Soroksár felé szállott, onnan átröpült a Dunán. A budai oldalon mintegy száz-százhúsz kilométeres sebességgel röpülte be a várost. Ezután a Lánchíd fölött ismét a budai oldalra tért és a királyi palota előtt több nyolcast írt le. Kvasz az Erzsébet-híd mellett akart visszatérni a pesti oldalra, majd a rákosi hangárvárosba.
Amikor a híd fölé ért, a mótor működése elállott. Kvasz észrevette a hibát és úgy kormányozta a lefelé zuhanó gépet, hogy az a víz fölé került és néhány perccel később belezuhant a Dunába. Az volt a szerencse, hogy a monoplán hadi célokra készült és nagy része bádogból való volt és így a gép fönnmaradt a víz színén. A közelben horgonyzó "Heléna" vontató hajóról mentőcsónakokat küldtek Kvasz segítségére és sikerült is sértetlenül kimenteni a Dunából. Kvasz a munkások segítségével kiemelte a vízbezuhant röpülőgépet, amelynek a légcsavarja eltörött.

fovarosi.blog.hu: NepszavaHirdetesek-191211-04

November 13: A Közúti megbírságolása. A Budapesti Közúti Vaspálya Társaság (...) az Óbuda-Közvágóhídi 11-es számú viszonylatát Erzsébetfalváig önhatalmúlag meghosszabbította. Ebben az ügyben a közlekedési bizottság tárgyalta a közlekedési ügyosztály előterjesztését és ahhoz hozzájárult. A tanács a maga részéről a bizottság által elfogadott előterjesztést azokkal a kiegészítésekkel, amelyeket Platthy György dr. és Schreiber Emil dr. rendőrtanácsos tettek, kedden tartott ülésén szintén elfogadta és egyúttal a területhasználati szerződés 30. paragrafusa értelmében, a jövőre való tekintettel példa statuálása céljából, a társasággal szemben 20.000 korona pénzbírságot állapított meg azzal, hogy ezt az összeget a társaság biztosítékából vonják le. A tanács utasította a központi pénztárt, hogy ezt a levonást eszközölje.

November 17: Nem lesz fővárosi tanítóképző intézet. A közgyűlés még 1911-ben kimondotta, hogy a fővárosban tanítóképző intézetet állít. A belügyminiszter azonban a közgyűlésnek ezt a határozatát, mint ismeretes, nem hagyta jóvá. A dolgok ily állásában a tanács azzal az előterjesztéssel járul a legközelebbi közgyűlés elé, hogy a fővárosi tanítóképző intézet fölállításától álljon el. Indokolja ezt az előterjesztést azzal, hogy a belügyi és közoktatásügyi miniszterek az intézet fölállításához való hozzájárulásukat olyan kikötésektől tették függővé, amelyek egyrészt óriás anyagi áldozatokat rónának a fővárosra, másrészt a fővárosnak az intézeteknél alkalmazott tanárokra nézve nem adnák meg a fegyelmi jogkört, vagyis az illetőkre nézve is az állami fegyelmi szabályzatot kellene kiterjeszteni. (...)

fovarosi.blog.hu: NepszavaHirdetesek-191211-05

November 17: A közlekedés javítása. A tanács mai üléséből fölhívta a Közúti vaspályatársaságot, hogy az óbudai forgalmat javítsa és ennek foganatosítása céljából az 5-ös számú relációban, amley Óbuda és a Ludoviceum között közlekedik, minden második kocsit pótkocsival járasson, a 7-es számú relációt pedig 8 percről 6 percre sűrítse. Ugyancsak fölhívta a tanács a Közúti vaspályatársaságot, hogy a több oldalról fölmerült panasz folytán az Orczy-úti közlekedést is javítsa. E célra a tanács szükségesnek tartja, hogy a 21. és 23. relációban a reggeli, déli és esti órákban minden kocsihoz pótkocsit csatoljanak. Végül fölszólította a tanács a társaságot, hogy a javításokon túlmenőleg is tartozik a forgalom rendes lebonyosításáról gondoskodni és az esetleges akadályokat a saját hatáskörében kiküszöbölni.

November 20: A Városi Villamos új vonala. Legközelebb megnyílik a Népszínház-utca és Keleti pályaudvar közti vonalrész folytatása gyanánt épített Bethlen-utcai vonal, amely a Damjanich-utcáig terjed. Ez az új vonal egyik szerves része annak a vonalnak, amelyet a Városi a Keleti és Nyugati pályaudvar összeköttetésével létesít és amelyet egész terjedelmében a tavasszal szándékoznak a közforgalomnak átadni. A Tanács megállapította ennek a vonalnak viteldíját és pedig úgy, hogy az Danjanich-utcáig is 12 fillér marad.

fovarosi.blog.hu: NepszavaHirdetesek-191211-06

November 20: Éljen a magyar Montecarlo! Megalakult a Szent-Margitsziget gyógyfürdő-részvénytársaság. Hiába van világszerte pénzszűke: az ilyen zsírosnak ígérkező vállalatra mindig akad pénz bőven. Különben, ide nem is kellett sok pénz. Négy millió korona az egész alaptőke és ezzel fognak nyerni évi öt-hat milliót, de meglehet, hogy többet is. A Margitszigetet a város jó drágán megvette a nép számára, de bizony a népnek ott nem igen lesz keresnivalója.

November 21: Tűz a röpülőtéren: elpusztult három aeroplán. Szerdán délután a rákosi röpülőtéren kigyulladt a 14. számú hangár, amelynek Vallyon aviatikus a tulajdonosa. A tűz pár pillanat alatt lángra lobbantotta a gyúlékony anyagokból épített hangárt és átterjedt a szomszédos 13. számú hangárra is. A telepen tartózkodó aviatikusok és mechanikusok a két hangárban elhelyezett három darab röpülőgépet akarták elsősorban megmenteni. Mire azonban a lakattal lezárt hangárokat fölnyitották, a röpülőgépek is lángokban álltak és mind a három aeroplán, amelyek Vallyon, Csók és Zsemlye aviatikusok saját rendszerű repülőgépei voltak, elpusztult. A tűzoltóság rövidesen lokalizálta a tüzet. (...)

November 28: A gyógyfürdők új elnevezése. A főváros törvényhatósági bizottsága még júliusban a tanács előterjesztésére elhatározta, hogy az épülő új Sáros-gyógyfürdőt Gellért-gyógyfürdőnek, az épülő Artézi-gyógyfürdőt pedig Széchenyi-gyógyfürdőnek nevezi el. Hozzátette azonban a közgyűlés, hogy átmenetileg az új elnevezések mellett zárójelben a régi nevet is föl kell tüntetni. A tanács most egyik legutóbbi ülésén tudomásul vette a közgyűlésnek ezt a határozatát.

fovarosi.blog.hu: NepszavaHirdetesek-191211-08

November 29: A fővárosi konyhakerttelep. A főváros közgyűlésének a községi konyhakerti gazdaság ügyében hozott határozatát a belügyminiszter - mint megírtuk - csak elvben hagyta jóvá és a végleges jóváhagyást a földművelésügyi miniszter állásfoglalásától tette függővé. A tanács erre a földművelésügyi miniszternek a kívánt fölvilágosítást megadta és a miniszter most leiratot intézett a fővároshoz, amelyben örömmel veszi tudomásul, hogy a létesítendő konyhakerti gazdaságban a lehetőséghez képest magyar honosságú munkásokat fognak alkalmazni és ezáltal a magyar munkásnépnek is módot nyújtanak, hogy ezt a termelési ágat, amelyet eddig idegenek űztek, gyakorlatilag elsajátíthassa. A miniszter kijelenti, hogy a belügyminisztert egyidejűleg megkereste, hogy a közgyűlésnek a konyhakerti gazdaságra vonatkozó határozatát már most már most végleg hagyja jóvá. Tudomásul vette a miniszter, hogy a tervbe vett konyhakertészetet a főváros saját kezelésében szándékozik megvalósítani. Ha a telep létesítésénél vagy berendezésénél - úgymond a leirat - netán szakszerű útbaigazításra volna szüksége a fővárosnak, annak megadása iránt a miniszter a legnagyobb készséggel hajlandó intézkedni. Végül közli a miniszter, hogy az általa létesítendő zöldségtermelő-telep Nagytétény község határában száz katasztrális holdon ugyancsak a jövő év tavaszán kezdi meg tevékenységét. A miniszter hajlandó a telep termékeit a főváros közönségének rendelkezésére bocsátani oly árakon, amleyek mellett a tanács ezt a telepet is a közélelmezés javítására és a piaci árak szabályozására irányuló törekvésének szolgáltatába vonhatja.


A Fővárosi Blog az alábbi helyeken is elérhető:


Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása