Fővárosi Blog

Fővárosi Blog

Száz éves hírek - 1912 március

2012. március 17. - fovarosi.blog.hu

Az alábbiakban száz évvel ezelőtti hírekből válogatunk, a Népszava korabeli cikkei alapján. A cikksorozat összes megjelent tagja itt olvasható. Illusztrációként a lap korabeli hirdetései szolgálnak.

"Szökdösnek az emberek a Lipótmezőről"

Március 3: Az idei út- és csatornaépítési tervek között első helyen szerepel az óbudai főgyűjtő-csatorna megépítése. Évtizedes ügy, számtalanszor megszavazott költségvetéssel, minden kölcsönprogramm egyik fontos pontja, de olyan hamupipőke, amely sohasem juthatott szóhoz. Most megépítik és ezzel együtt a Bécsi-út makadám burkolatának kőburkolatra való kicserélése is megtörténik.

Március 3: A tanács tudvalevőleg legutóbb tartott ülésében megállapította az automobil-bérkocsik típusát. Most a létszámmegállapításra és az engedélyezés föltételeire kerül a sor. Értesülésünk szerint az erre vonatkozó előterjesztések az ügyosztályban már készen vannak és minden valószínűség szerint a jövő hét folyamán kerülnek a tanács elé. Ha a tanács ezekben a kérdésekben is határozott, meg fogja állapítani azt is, hogy a létszámon belül ki és hány autotaxi járatására kap engedélyt. A kocsilétszám minden valószínűség szerint 290 lesz.

fovarosi.blog.hu: NepszavaHirdetesek-191203-01

Március 5: A középítési ügyosztálynak az a szándéka, hogy az Andrássy útnak az Oktogontól a Városligetig terjedő oldalutcáit tömöraszfalttal burkoltatja be, a középső úttesten pedig az eddigi puhafa helyett Fallow-wood-féle keményfát raknak le, amelyet az Opera előtt már kipróbáltak. A terv második pontja a Budafoki út, Erzsébet királyné út és az Üllői út (egész Kispestig) kiépítése. Ennek a három határútnak a rendbehozása a fővárosra nézve igen jelentős, mert a legnagyobb forgalmú környékekkel állnak összeköttetésben.

Március 7: A tanács az ez évre megállapított építőprogramm a VI. ker. Rákospalotai úton, szemben a Danubius-gyárral, kislakásos telepet létesített. Az itt épülő részint földszintes, részint emeletes házakban 351 lakás van. A lakás egy szobából, konyhából és kamrából állanak és részint májusra, részint júniusra kiadók. A bér fekvés és nagyság szerint 220-280 korona között váltakozik és heti részletekben is fizethető. A lakások bérlésére a tanács XIV. (szociálpolitikai és közművelődési) ügyosztálya fogad el előjegyzéseket, még pedig e hó 21-ig bezárólag, minden hétköznap délelőtt 9-1-ig, délután 4-7-ig a központi városháza I. emelet 94. szám alatt. Március 20-án az ügyosztály előjegyzést már nem fogad el, mert a jelentkezőket még április 1-je előtt akarja határozatáról értesíteni.Március 7: A népszálló, amelyet a főváros a külső Váci út és Aréna út sarkán nemrég nyitott meg - mint a szociálpolitikai ügyosztály vezetője, dr. Wildner Ödön jelenti - már megtelt. Természetesen az ilyen nagy intézetben minden héten, sőt minden nap támad üresedés és így a fölvételt kérők bármely napon jelentkezhetnek ezután is.

fovarosi.blog.hu: NepszavaHirdetesek-191203-02

Március 7: A közélelmezési ügyosztály előterjesztést tett a tanácsnak, hogy a forgalom könnyebb lebonyolítására a központi vásárcsarnokban vasúti mellékvágányokat építsen, a vasúti perronon elzárható rekeszeket állítson föl és a vásárcsarnok melletti irodahelyiségeket bővítse ki. E beruházások keresztülvitele 180.000 koronába kerül. A tanács az ügyosztály előterjesztéséhez elvben hozzájárult és azt előzetes tárgyalás céljából az illetékes ügyosztályoknak adta ki.

Március 8: Künn az Aréna-úton, az előkelő csöndességű Nagy János-utca és a Városligeti-fasor között tündöklő fényárban gyuladt ki az este egy új háromemeletes palota. A Park Szanatórium megnyitásának előestéjére gyűltek össze a meghívott szakkitűnőségek, publicisták és sokan a főváros társaságából, s gyönyörködő tanúi lettek annak a nevezetes momentumnak, hogy Budapestnek egy grandiózusan modern gyógyintézete indul legszebb hivatásának útjára. (...) Alig egy év alatt készült el a technikailag igen komplikált épület s tegnapra perfekt befejezéssel mutatkozott be Komor Marczell és Jakab Dezső építészek nagy művészi ízléssel és gyakorlati szempontból kifogástalanul megtervezett alkotása. Az új intézet vezető-főorvosa dr. Milkó Vilmos jó hírnevű operatőr, ki egyben a sebészeti osztály főorvosa, az urológiai osztályt pedig dr. Lakatos Viktor, az urológiában ismert szakerő vezeti. (…) Attól a pillanattól kezdve, amint belép a látogató a magas földszint halljába és aztán emeletről-emeletre bejár mindent, valami bűvös fehérség fogja körül, melyet csak itt-ott tarkít egy kis diszkrét magyar stílusú színes dekoráció. Amerre csak lépünk, lebilincsel, áthat bennünket az a melet érzés: Milyen jó itt lenni! A bizalmas, kényelmes hallok minden emeleten, hol majd megkönnyebbülten beszélgetnek a beteg hozzátartozói a sikerült operálás elmúlt izgalmairól. A világos, barátságos folyosókról nyílnak a gyönyörű, kényelmes hallok minden emeleten, hol majd megkönnyebülten beszélgetnek a beteg hozzátartozói a sikerült operálás elmúlt izgalmairól. A világos, barátságos folyosókról nyílnak a gyönyörű, kényelmes betegszobák, amelyek a leányszobákra emlékeztetők. Van minden szobának házitelefonja, csengető gombja, amelynek a megnyomására azonban csengő lármája nem hallatszik, hanem egy jelzőtábla hangtalanul mutatja meg felvillanó színes lángocskával, ki kér magához valakit. (...) Közben már a földszinten megismerkedtünk az urológiai osztállyal. Két nagy termet szántak az ide tartozó speciális bajokban szenvedők számára. Egész arzenálja a műszereknek áll itt az orvosok rendelkezésére, a vese, hólyag és prostata bajok orvoslására. Nagyszerűen berendezett Röntgen-laboratóriumot, a gégészethez, a fogászathoz és a kozmetikához tartozó külön helyiségeket látunk egymás mellé sorakozva. (...) Az egész palotában minden ragyogó, a márványlépcső vakító, de ez a kétfelől szimmetrikusan elhelyezett négy műtőterem, az ő fehérségében és nikkel-fényességében felülmúl minden tisztaságot és ragyogást. Nem félelmetes, hanem felemelően megnyugtató hely ez. Tökéletes itt minden! A sterilizáló helyiségek gőzdezinfektorai, a világítás az operálótermekben pedig mesterien van megoldva. Ritka látványosság az egész. (...) Mindenki, aki csak látta velünk ez estén a megnyílt új szanatóriumot, örömmel és büszkén gondol arra, hogy fővárosunk ilyen, a maga nemében páratlan modern intézettel gazdagodott. Olyan intézettel, amely maga a szakértők állítása szerint egész Európa legjobban felszerelt szanatróriuma.

fovarosi.blog.hu: NepszavaHirdetesek-191203-04

Március 13: Emlékezetes még, hogy pár év előtt milyen óriási áldozatok árán szerezte meg a főváros a Margitszigetet. József főhercegtől szerezte meg és ez a vásár csak spanyolfala volt egy pénzügyi műveletnek, amellyel a sziget tulajdonosát, József főherceget, lábra akarták állítani. (...) Hónapok óta hírlik már, hogy alkudozások folynak egy részvénytársasággal a sziget bérbeadására vonatkozólag, de megbízható adatok a szerződés lényege felől nem kerültek nyilvánosságra. Most a "Magyarország" a szerződés részleteit a következőkben ismerteti: "A Fővárosi Pénzalap kezelője, a közmunkák tanácsa, a Margitszigetet bérbeadja a Gerbeaud Emil és társai által alapítandó részvénytársaságnak. A bérlet tartama 1912 május elsejétől számítandó hatvan esztendő. (...) A tanács átadja a társaságnak a szigetet a mai alakjában és összes fölszerelésével, de területileg kibővíti azzal a körültöltéssel, amellyel a szigetet 100.000 négyszögöllel nagyobbítják. A föltöltésnek körülbelül 3.5 milliós költségét még a pénzalap födözi. A szigeten építkezni nem szabad, kivéve a fürdővel kapcsolatos nagyszálló emelését. (...) A szigeti belépődíjak, a szigetnek a közönség részéről való használata tövábbra is változatlanul marad, mint ma. (...) A társaság május elején veszi át a szigetet, egy évig megfigyeli a mai forgalmat, a kezelést, a közönség igényeit és a jövő évben kezdi meg az időközben részleteiben is megállapítandó beruházásokat. (...)

Március 13: A Budapesti Villamos Városi Vasút Részvénytársaság Bethlen utcai vonalának folytatásaképpen a Damjanich-utca keresztezésén, a Bajza-utcán, Városligeti fasoron és Felső erdősoron át a Podmaniczky-utcáig új vonalat épít, amellyel közvetlen összeköttetést létesít a keleti és nyugati pályaudvar között. A tanács a vonal építési terveit jóváhagyta és az építésre a helyhatósági engedélyt megadta. A vonal építési munkálatait legközelebb megkezdik.

Március 14: Szabad-e a villamoson dohányozni? ez a kérdés keltett ezután élénk vitát. Többféle javaslat merült föl, de végül is 96 szóval 81 ellen a tanács javaslatát fogadták el, amely szerint ezentúl egyáltalában tilos lesz a dohányzás úgy a motoros, mint a pótkocsikon, de nemcsak a kocsik belsejében, hanem még a peronon is.

fovarosi.blog.hu: NepszavaHirdetesek-191203-05

Március 15: Az I. kerület Városmajor környékének lakói és háztulajdonosai azzal a kérelemmel fordultak a főváros tanácsához, hogy a városmajori mutatványostelepet vagy teljesen szüntesse be, vagy pedig a Városmajor észak-nyugati részére, a fogaskerekű vasút mellé helyezze át. A tanács a kérelemmel foglalkozott és megállapította, hogy a mutatványostelepet ebben az évben jelenlegi helyén meghagyja. Fölhívta azonban a tanács a városgazdasági ügyosztályt, hogy ebben az ügyben a tárgyalásokat indítsa meg.

Március 19: A budapesti közúti vaspálya társaság igazgatósága megengedte, hogy az újságelárusítók (rikkancsok), akik a lapokat a kocsikon árusítják, ezentúl az egyik megállóhelytől a legközelebbi megállóhelyig díjmentesen közlekedhessenek. Ez az intézkedés előmozdítja az újságok terjesztését, de az utazóközönségre nézve is kényelmes, mert lehetővé teszi a kocsi belsejében ülő utasnak is, hogy lapot vehessen. Ez az intézkedés azért is helyes, mert véget vet az újságárusító gyerekek menet közben való veszélyes föl- és leugrálásának.

Március 22: Kaptuk a következő sorokat: Minden szegény ember örül a főváros azon törekvésének, amellyel a lakásuzsorát igyekszik meggátolni az úgynevezett kislakásokkal. De csak addig örül, amíg sikerül neki ilyen "lakást" elcsípnie, mert ha már célhoz ért, akkor látja, hogy ez csakugyan városi. Így vagyunk a Ceglédi utcai városi kislakásokkal. Nem is tekintve a primitív építkezést - ha egy nagyobb vihar keletkezik, attól kell tartani, hogy összedől a ház -, az illemhelyeken két házban már a tél közepe óta nem folyik a víz és a bűz tűrhetetlen. Világítás az egész telepen nincs, pedig olyan terület, amelyen tizenhét ház áll és minden háznak tizenhat lakása van, elférne pár gyertyaláng. Az odavezető utak kis eső után is járhatatlanok, térdig járunk vízben és sárban.

Március 23: A középítési bizottság pénteken ülést tartott, amelyen Wargha László főmérnök előadása alapján tárgyalás alá került a városépítési ügyosztálynak az Erzsébet-sugárútra és az új központi városház elhelyezésére vonatkozó ismeretes előterjesztése. (...) Az Erzsébet sugárút terveihez elsőnek Szabó József szólott. Mindenekelőtt kijelentette, hogy a tervezett szabályozáshoz, illetve az új városháza tervezett elhelyezéséhez sem szabályozási, sem pénzügyi szempontból hozzá nem járul. Hibáztatja, hogy a Szervita-térről, amely pedig ugyancsak rászorul a nagyobbításra, alig esik szó. A városházának az Andrássy-út torkolatában való elhelyezése pénzügyi szempontból nem szerencsés, mert azon a tájon csak nagykereskedelem van, minélfogva a gyalogközlekedés sűrűsége nem bír jelentőséggel s a városháza földszintjének értékesítéséből aligha folyna be az az összeg, amelyre számítanak. Indítványt tesz, hogy a sugárút kérdését teljesen válasszák külön a városháza elhelyezésének kérdésétől. Neuschloss Kornél dr. szintén nem tartja elfogadhatónak a tervet, minthogy az eddig készült tervek egyike sem volt jó. Kifogásolja, hogy a tervezett új városháza előtt tér nem lesz, pedig a városháza a polgároké, akik másutt mindenütt az ilyen középületek előtt szoktak összegyülekezni. A városháza szerinte is mai helyén volna fölépíthető. Rámutat arra, hogy a városházának mai épülete olyan építészeti műemlék, amelyet nemhogy lebontani nem szabad, hanem minden áron fönn kellene tartani. Több hozzászólás után Harrer Ferenc dr. tanácsos reflektált a fölszólalásokra. Csak a városháza elhelyezésének kérdéséről szólott és kifejtette azokat az indokokat, amelyek az ügyosztályt arra bírták, hogy a városházát a tervezett helyen helyezzék el. Az Andrássy út lezárása, amely állandóan napirenden van és amelynek megoldása sürgős, volt az az indító ok, amely a városháza kérdésének javasolt megoldásához vezetett, annál is inkább, mert azt a tervet, hogy az új központi városháza az Erzsébet-téren épüljön, időközben elejtették. A városháza tervezett elhelyezését különben az itt járt külföldi szakértők is helyeselték. Kérte az ügyosztály előterjesztésének elfogadását. A bizottság mindenekelőtt kimondotta, hogy a sugárút és a városháza elhelyezésének kérdését együttesen kívánja megoldani. A városháza elhelyezésének kérdésében a bizottság 15 szóval 3 ellenében úgy döntött, hogy az a jelenlegi helyén épüljön föl. A terveket ennek folytán kiadták az ügyosztálynak, hogy azokat e határozat értelmében dolgozza át. Szabó József indítványa fölött a tervek újabbi tárgyalásakor fognak dönteni. A napirend egyéb jelentéktelen tárgyait vita nélkül elfogadták.

fovarosi.blog.hu: NepszavaHirdetesek-191203-06 Március 24: A Kossuth Lajos-utca és Károly-körút sarkán már hosszabb idő óta áll az első villamos óra, de véglegesen csak tegnap helyezték üzembe. Most szerelik föl az Andrássy út és Váci körút sarkán levő hirdető oszlopra a második nyilvános órát. Ennek négy számlapja lesz, a Kossuth Lajos utcainak csak kettő van.

Március 26: Szökdösnek az elmebetegek a Lipótmezőről. Nagyszerű ellenőrzés és fegyelem lehet ott, mert nagyon sokszor kell hírt adnunk arról, hogy valamelyik elmebeteg megugrik. A rendőri sajtóiroda jelenti hétfőn, hogy a lipótmezei elmegyógyító intézet igazgatósága bejelentette a főkapitányságon, hogy Praszkovics József ötvenkétéves volt nagykanizsai mozdonyvezető, akit már régebb idők óta mint közveszélyes elmebeteget gyógyítanak a tébolydában, szombaton délután onnan megszökött. A rendőrség a megszökött elmebeteget nyomozza.

Március 28: Az utóbbi két esztendőben, mint külföldön, Magyarországon is nemcsak a polgárság körében terjed, hanem a munkásság között is egyre nagyobb tért hódít az eszperanto nyelv. Csütörtökön este fél kilenckor a VI. kerületi Népszállóban kezd tanfolyamot a "La Verda Standardo" kiküldötte. Az eszperanto iránt érdeklődőknek a "La Verda Standardo" szerkesztősége (Budapest, IX., Üllői út 59.) nyelvtant, szótárt küld ötvennégy fillér beküldése ellenében.

Március 29: Amundsen kapitány, a világhírű norvég sarkkutató, most van hazatérőben korszakot jelentő utazásából, amelyen a déli sarkot fölfedezte. Amundsen már jelezte, hogy hazatérése után fölfedező útjáról fölolvasásokat fog tartani az európai nagyobb városokban, a "Magyar Földrajzi Társaság" már megtette a lépéseket, hogy Amundsen Budapestre is eljöjjön. Amundsen egyízben már járt Budapesten és fölolvasást is tartott itt.


A Fővárosi Blog az alábbi helyeken is elérhető:

A bejegyzés trackback címe:

https://fovarosi.blog.hu/api/trackback/id/tr34066618

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása