Fővárosi Blog

Fővárosi Blog

Száz éves hírek - 1913 augusztus

2013. augusztus 02. - fovarosi.blog.hu

Az alábbiakban száz évvel ezelőtti hírekből válogatunk, Az Est korabeli cikkei alapján. A cikksorozat összes megjelent tagja itt olvasható.


"...mihelyt a mozdony a nem kevésbé ócska vaggonhoz simul, s a vonat még nem indul, oly sok füstöt lehet nyelni, a mennyit tetszik..."

Augusztus 3: A főváros jövő munkaéve. Beszélgetés Bárczy polgármesterrel. (...) Bárczy polgármester Péczelen lakik, de az ő idei nyaralása nem teljes pihenő. Hetenkint többször bejár a városházára és referáltat magának a jövőre maradt nagyobb ügyek állásáról, úgy hogy a jövő esztendő munkaprogramja már tisztán áll előtte. (...)
fovarosi.blog.hu: ObudaiGazgyar-1913-Egykor.hu
-A folyó év végéig elkészülünk az új gázgyár és az elektromosáram-fejlesztő telep építésével. A jövő év végén valószínűleg elkészülünk az óbudai főgyűjtőcsatornával. A Sáros-fürdő építése még csak két év múlva lesz befejezhető. Az elmebeteg megfigyelő építését a jövő évben fejezzük be. Eltekintve a Szent István kórház orbáncos pavillonjának felépítésétől, a meglévő kórházaink sürgős rekonstrukciójától, új beruházásokat addig nem kezdünk, a míg a nemzetközi pénzviszonyok könnyebedése egy nagyobb beruházási kölcsön felvételét lehetővé nem teszi.
Ez okból, de a kormány ide vonatkozó végleges elhatározásának hiánya miatt is, halasztást szenved az egész nagy kórházépítési programm is. De ezt a halasztást fel lehetne használni arra, hogy a Tisza Kálmán-téren a józsefvárosi gázgyár helyén építendő központi gyűjtőkórház, valamint a Kerepesi-úton tervezett új nagy kórház részletes terveit és a kötségszámítást elkészítsék.

fovarosi.blog.hu: Taban-1900asEvek-Fortepan.hu-15109
Kép: fortepan.hu

-A városrendező tervek közül a jövő évre vár a tabáni házak lebontása s az egész területnek mindenféle közérdekű új berendezésekkel való ellátása. Ezek között elsősorban az új utak megépítése, persze az útalatti munkálatokkal együttesen.
-Az Erzsébet-sugárút ügyét a közmunkák tanácsa fogja tárgyalni. Ugyanott a legsürgősebb dolgok egyike lesz a Hungária-út még mindig késlekedő megnyitásának a keresztülvitele, a Kelenföld már elkészült új szabályozási terve és az új építőszabályoknak végleges megállapítása. (...)
-A közlekedésügy legsürgősebb kérdései a Városi villamos vasút vonalainak kiterjesztésére vonatkozó program, a földalatti vasutak további kiépítésére és a géperejű társaskocsik kérdése szintén már az őszi bizottsági tárgyalások anyaga lesz. Azt hiszem ezeket a fontos kérdéseket a jövő tavaszig okvetlenül el kell intézni.
-Nagyon sürgős volna a budapesti nagy vasutak pályaházainak és a balparton körben futó vonalaknak lesülyesztése vagy viaduktra helyezése kérdését is - legalább alaprendezés tekintetében - végleg megállapítani. Az államvasutak igazgatósága, úgy tudom, legközelebb elkészül a pályaudvarok rendezésének végleges terveivel s az új kereskedelemügyi miniszteren fog múlni a végleges döntés. A hídvám és alagútvám eltörlését ugyancsak energikusan fogjuk sürgetni. Remélem, hogy a közönség nem fogja sokáig tűrni ezt az anakronizmust.
-Ezek nagyjában azok a fontosabb kérdések, melyeket a legközelebbi jövőben sorra veszünk. (...)

fovarosi.blog.hu: Lanchid-1930asEvek-fortepan.hu-24541Augusztus 3: Milyen lesz az új Lánchíd? - Az Est tudósítójától. - Európa egyik legszebb hídjának, a melyre büszkén nézünk mi magyarok és melyet csodálattal szemlél minden külföldi is, a gyönyörű Lánchídnak napjai meg vannak számlálva. Ez nem annyit jelent, hogy eltűnik a Duna legszebb ékessége, hanem azt jelenti, hogy megfiatalodva és megerősödve újjá fog születni. Évek óta a levegőben lóg a Lánchíd átalakításának kérdése, a mely hosszú idő óta sok gondot okoz az országnak és a fővárosnak. Ez az átalakítás most küszöbön áll és még az őszszel megkezdődnek az előkészítő munkálatok, tavasszal pedig maga az átalakítás fog megkezdődni.
Az átalakítás körülményeire vonatkozólag az állami hidak főfelügyelőségéhez fordultunk, a hol Eckermann Ede miniszteri tanácsos, igazgató, a következő felvilágosításokat adta nekünk:
-A Lánchíd újjáépítésének munkálatait egy erre a célra alakított bizottság intézi, melyben részt vesz a kereskedelemügyi minisztérium részéről Beke és Kálik főtanácsos, az államvasúti gépgyár részéről Gottlieb igazgató és a pénzügyminisztérium képviseletében én. Ez a bizottság az Országos Építészeti Tanácscsal együtt intézi a Lánchíd újjáépítését. Az összes tervek már természetesen készen vannak, sőt a szükséges vasszerkezeteket már is gyártják a diósgyőri állami vasgyárban.
fovarosi.blog.hu: Lanchid-1914-Felujitas-ErdekesUjsag-Az előkészítő munkálatokat még az őszszel meg fogjuk kezdeni, maga a lebontás csak a jövő tavaszszal, valószínűleg februárban fog kezdődni, a mikor is a jégzajlás elmúltával az állványokat fölszerelhetjük. Az új láncokat okvetlen fel fogjuk szerelni a jövő télig és tél előtt lebontjuk az állványokat. A többi munkálatok 1915-ben fognak elkészülni, a mikor is az év vége felé a hidat átadjuk a forgalomnak. A legfontosabb változás a Lánchídon az lesz, hogy a híd úgy vízszintes, mint függőleges irányban merevítő szerkezettel lesz ellátva, úgy hogy bármikor nehéz jármű is közlekedik a hídon, a legkisebb ingás is lehetetlenné van téve. Hangsúlyozom, hogy nem indokolt az aggodalom, mintha a híd páratlanul gyönyörű külső képe a legkisebb mértékben is megváltozna, mert magunk is arra törekszünk, hogy a Lánchíd szépségét semmiféle veszedelem ne fenyegesse.
-A híd átalakításának költségeire öt és félmillió korona van előirányozva, ez azonban valószínűleg kevés lesz és pótlólag még szükségünk lesz költségekre. A célunk az, hogy a Lánchidat a többi fővárosi hidakkal egyenrangúvá tegyük, és hogy ezzel segítsünk a főváros közlekedésén. A legnehezebb jármű, az autobusz is és mindennémű teherkocsi szabadon közlekedhet majd az újjáalakított Lánchídon és így a főváros közlekedésén nagyban segítettünk.

fovarosi.blog.hu: SchopfMerei-2007Augusztus 5: Az új nőgyógyászati kórház. - Az Est tudósítójától. - Ma délelőtt 11 órakor nyitotta meg egész csöndben dr. Ángyán Géza egyetemi tanár, a balparti kórházak igazgatója, a főváros új szülészeti és nőgyógyászati kórházát.
Az új kórház a Bakács-tér 10. szám alatt van, siettek vele, mert nyáron a klinikák beszüntetik a betegfelvételt s az állapotok valóban tarthatatlanok voltak. A mai napig a Rókus kis nőgyógyászati osztályán öt szülőágy volt s ezeken naponta tizenkét-húsz szülést eszközölnek. Ezen kívül még csak az új Szent János-kórháznak volt eddig szülészeti osztálya.
Most nyílt meg a harmadik nőgyógyászati kórház: a Bakács-téri, főleg szülőnők részére, de egyéb nőgyógyászati célokra is. Ez a kórház talán a székesfőváros legmodernebb és legszebben berendezett kórháza. Az úgynevezett közös termekben is csak három-négy-öt ágy van, összesen nyolcvan, a melyet szükség esetén százra is fel fognak tudni emelni. Ezeken a közöstermi ágyakon kívül van a kórháznak különszobás osztálya is, a mely szanatóriumszerűleg van berendezve, a polgári osztályhoz tartozó nők részére. Míg a közöstermi ágyaknak ugyanaz a 3 korona 80 filléres ellátási díjuk van, mint akármelyik kórháznak, a különszobás osztály ellátási díja 8 vagy 10 korona naponta.
Az új kórháznak külön vegyi, Röntgen és bakteriológiai laboratóriuma van s két osztályra osztva: dr. Frigyessy József m. tanár és dr. Mannsfeld Ottó főorvosok vezetése alatt áll. Dr. Belyer Géza alorvos, dr. Kardos Emil segédorvos, rajtok kívül még két orvosgyakornok. Nyolc szülésznő és egy ápolónő van.
Az új kórházba ma délután már öt beteg vonul be.

Augusztus 5: A Kristóf-téri házbeomlás. A Kristóf-téren beomlott ház faltörmelékeinél vasárnap délben helyszíni szemlét tartottak a bíróság részéről kiküldött szakértők. Szénásy Gyula, a beomlott ház tulajdonosa ugyanis 300.000 korona erejéig indított kártérítési pert. A szakértői szemle alatt a hatóság részére az egyes részletekről fényképfelvételeket is készítettek. A szakértők megállapították, hogy a kémény kormos kövei egymás mellett hevernek, a mi azt bizonyítja, hogy azok egyszerre zuhantak le. Azután Szénásy Gyula üzlethelyiségébe vonultak, a hol az üzlet mostani állapotát vizsgálták meg. A szakértők a baleset okául valószínűleg gondatlanságot és az épület ósdiságát fogják megállapítani. A kár nagyságára nézve eddig még nem nyilatkoztak, azt a bírósághoz benyújtandó véleményükben fogják tüzetesen meghatározni.

fovarosi.blog.hu: ErodUtca2-TurulKotszergyar-1913Augusztus-AzEstHirdetes

Augusztus 6: Drága a hűvösvölgyi diák-otthon. (Panaszos levél.) Olvastam Az Estben, hogy a székesfőváros gondoskodni akar a diákjairól, úgy hogy potom 30 koronákért lakáshoz juttatja őket téli időben a Hűvösvölgyben. Ez atyai jóindulathoz megjegyzést kell fűznöm, legalább a műegyetemi hallgatók szempontjából. A hűvösvölgyi, télen üres nyaralók eddig sem voltak ismeretlenek előttünk. Elég sokan laktak ott közülünk. De egyik villatulajdonos sem volt olyan bátor, mint az új "diákotthon" részvénytársaság, hogy 30 koronát mert volna kérni. Persze ők nem is szerezték meg a főváros pártfogását. E helyett megelégedtek 10-12, maximum 15 koronával. A diákokra nézve határozottan káros az új terv, mert az eddigi olcsó lakások bérét is felszökteti. (...) Egy műegyetemi hallgató. Augusztus 9: Új műegyetemi tanárok. A király a műegyetemen üresedésben lévő száraz-, mű- és díszépítéstani tanszékre dr. Hültl Dezső műegyetemi magántanárt, az ugyanott újonnan szervezett III. mechanikai tanszékre pedig ifj. dr. Szily Kálmán címzetes műegyetemi nyilvános rendkívüli tanárt nyilvános rendes tanárokká, a törvényszerű illetményekkel kinevezte.

Augusztus 10: Modern szállodák. A technikai fejlődés nemcsak a tudományos és üzleti célokat szolgálja, de lényegesen hozzájárul az emberek kényelmi igényeinek kielégítéséhez. E tekintetben újabb időben óriási haladást észlelhetünk a modern szállodák berendezésénél. A mai kor utazóközönsége kényelem szempontjából nagyobb igényekkel lép fel a szállodában, mint szokott otthonában. A legraffináltabb bútorzatú lakosztályon kívül követel "hall"-t, "reception room"-ot, társalgót, olvasótermet, külön "levelezési" termet és még mindenféle címen kitalálható külön célt szolgáló luxus-helyiségeket. A szobák nélkülözhetetlen kelléke a hideg- és melegvízvezetékkel ellátott mosdó; a személyzet hívása csengettyű nélkül, "fényjelzéssel" történik és a vendég csak akkor érzi magát jól szállodai szobájában, ha abban interurbán telefonösszeköttetést talál, hogy hálószobájából beszélhessen helyben, vidéken, sőt külföldön tartózkodó családjával vagy üzleti feleivel. E valóban nehéz feladatot fényesen oldották meg a Szt. Lukács-fürdő újonnan berendezett minta-gyógyszállodái, melyekbe az üdülést és gyógyulást kereső idegenek a világ minden részéből összesereglenek.

fovarosi.blog.hu: TivoliMozi-1913Augusztus-AzEstHirdetesAugusztus 12?: Újból építkezik a Palatinus. A Palatinus részvénytársaság, a mely megszerezte József főhercegtől a Margit-híd pesti oldalán jobbról és balról elterülő telektömböt, a hídtól jobb kézre eső telkeket beépítette, azonban az országház fölött levő telkek beépítését az időközben beállott kedvezőtlen viszonyok következtében elhalasztotta. Úgy látszik azonban, hogy a helyzet megváltozhatott, mert megkezdik a másik oldalon levő telkek beépítését is és az elmúlt napokban már be is adta a Palatinus az első ötemeletes ház engedélyezésére vonatkozó kérvényét a főváros középítésügyi ügyosztályában.

 Augusztus 14: Hogyan lesznek olcsók a lakások? (Panaszos levél.) Igen olcsó lakások lesznek a közeljövőben a Csáky- és Csanádi-utcák azon táján kaphatók, hol Molnár olajügynök hordójavító-műhelye van, mert a mai ideges világban nem hiszszük, hogy lenne oly szelíd természetű lakó - ki mellesleg mondva egy háromszobás lakásért 1600-2000 korona évi házbért fizet az említett szabadban levő műhelyben reggel 7 órától este 7 óráig tartó őrületes kopogást elviselje. Az e környék lakói panaszukat beadványban már hónapokkal ezelőtt az V. ker. elöljárósághoz jutatták; az elöljáróság utasította is Molnár olajügynököt, hogy az ócska hordók javítását zárt helyiségben folytassa, de fittyet hányva az elöljáróság utasításának azóta még őrületesebb kopogást vitet véghez munkásaival a szabadban. Tisztelettel: a környék lakói.

fovarosi.blog.hu: Fogaskereku-1917-Egykor.hu

Augusztus 14: A Svábhegyről. - Levél a szerkesztőhöz. - Hogy Pesten milly rossz a levegő, s hogy benne mennyi korom száll, azt önök tudják a legjobban: az egyik kiadóhivatalukban közszemlére kitett lap élénken demonstrálja, hogy minden négyzetcentiméterre mennyi korom száll az időegységben. Az is ismeretes, hogy a Hungária-fürdő egyenesen a Rókus-kórházi betegek orra alá ontja a füstöt, a miről bárki könnyen meggyőződhetik, mihelyt a villamos elgázolja s beviszik a Rókusba.
A jó Isten végtelen jósága folytán volt még egy hely itt a közelben, a hol a füst nem rontotta el a levegőt, s ez a Svábhegy volt. Most azonban, tekintve hogy ide nyaralni, üdülni, friss levegőt színi járnak az emberek, gondoskodás történt arrót, hogy a füst itt se hiányozzék. Már az alsó állomáson, mihelyt a mozdony a nem kevésbé ócska vaggonhoz simul, s a vonat még nem indul, oly sok füstöt lehet nyelni, a mennyit tetszik; ez a mulatság megismétlődik azután minden állomáson, de a tetejét a dolog mégis csak a "Városkút" című megállónál éri el, mert itt legállandóbb, legintenzívebb s legtovább tartó a füstnyelés; ez ellen rendszerint mi szegény svábhegyi nyaralók úgy védekezünk, hogy visszatartani próbáljuk a lélegzetet, a míg a füst tart, de ez az igyekezetünk hiábavaló, mert a jó füst hosszabb ideig tölti be a levegő helyét, mint a meddig a légvételt vissza lehet tartani.
fovarosi.blog.hu: BorarosTer-1913Augusztus-AzEstHirdetesMásutt az ilyen mozdonyokat, melyek a lehető legmagasabban járnak s lehető legnagyobbat füstölnek, már rég a közlekedésügyi múzeumba helyezik nyugalomba, lévén e "mozdonyok" a lokomotívok egyik ősformája, vagy melyeket minden valamirevaló országban már régen ócskavasként vesztegettek volna. A másik baj a be- és kiszállásnál van: az ülések egymáshoz oly közel vannak, hogy az emberek lábai alig férnek el; ha már most adott viszonyok közt valaki ki akar szállni, akkor vagy magasugróbajnoknak kell lennie, vagy kiteszi magát annak, hogy a saját vagy más látait összetörje vagy összetépje; hogy nagyobb baj nem történik mégsem, az csak onnan van, hogy a közönség már jól összetanult, s speciális, a kocsikhoz való ki- és beszállási technikát alkalmaz. Baj csak akkor van, ha e viszonyokkal ismeretlen akarna jönni a Svábhegyre; ilyen azonban ritkán történik; (legutóbb igen elszánt lelkek, a feministák voltak, azóta senki). Ezeket a kocsikat, melyeket valahol Hernalsban, bécs mellett, csináltak valamikor régen, szinten igen nagy lelkinyugalommal helyezhetné a fogaskerekű igazgatósága a megérdemelt nyugalomba, annál is inkább, mert a kocsik legnagyobb része csak szép időben használható valamiképp, lévén berendezve olyképp, hogy ha eső esik, ez ellen csak vitorlavászon redőnyökkel lehet védekezni, ha pedig ezeket leeresztik, akkor egyiptomi sötétség van a kocsiban nappal.
Itt vannak azután az ellenőrök, a kik kétségbeesett komolysággal végizik szánalmas dolgukat: folyton molesztálják a közönséget, a mennyire tőlük csak kitelik, pedig igazán fölösleges, hogy erős, egészséges embereket ilyen improduktív munkára fogjanak: a közönségnek 99,9%-a úgyis fizet, azaz 0.1% mely mondjuk nem fizet, azt az ellenőr sem zavarja, mert pl. ha az ellenőr a kocsi egyik oldalán jár, a kocsi másik felére ül: a 0,1% miatt, mely ígyis, úgyis becsapja a társaságot, nem kell tehát a közönség túlnyomó részét molesztálni.
(...) Úgy látszik, hogy a svábhegyi forgalmat már csak az autóbusz hozhatja rendbe, de vajon ezt megérjük-e?

fovarosi.blog.hu: KarolyKrt13-1913Augusztus-AzEstHirdetes

Augusztus 20: A Lánchíd új vasalkatrészei. Miskolci tudósítónk jelenti: A Lánchíd vasalkatrészeinek elkészítését az állami gépgyárak vállalták. Egy igen nagy rész a diósgyőri vas- és acélgyárban készül. Az Est tudósítója beszélgetést folytatott Allander Henrik gyárfőnökkel, a ki kijelentette, hogy 350.000 métermázsa súlyú anyag készül, melynek értéke két millió korona. Az összes munkákat 120 munkás végzi. A vasanyag 1914. évi február végéig elkészül.

fovarosi.blog.hu: ThonetHaz-1913Augusztus-AzEstHirdetes

Augusztus 31: A főváros új iskolái. Az idei tanévre modern stílban, monumentális méretekben épült új iskolái készültek el a fővárosnak, melyekben már az idén meg is kezdik a tanítást.
A Tisza Kálmán-téri polgári leányiskola, a Rózsadombon az elemi iskola, az óbudai Lajos-utcai és a belvárosi fiú- és leányiskolák. A második kerületi szegényház-utcai elemi fiú- és leányiskola. Ezenkívül a már tavaly megépült VIII. kerületi Dugonics-utcai elemi iskolához megépítették a tervezett új szárnyat húsz tanteremmel.


A Fővárosi Blog az alábbi helyeken is elérhető:

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása