Fővárosi Blog

Fővárosi Blog

Száz éves hírek - 1913 szeptember

2013. szeptember 09. - fovarosi.blog.hu

Az alábbiakban száz évvel ezelőtti hírekből válogatunk, Az Est korabeli cikkei alapján. A cikksorozat összes megjelent tagja itt olvasható.


"...elfeledkeztek arról a legelemibb szükségletről, hogy az új utcáknak kövezetre és csatornázásra van szükségük"

Szeptember 3: A Ritz-szálló és a Hungária. A dunaparti Ritz-szálló tudvalévően csődbe került. Most arról van szó, hogy a Hungária nagyszálló r.-t. megveszi a Ritz-szálló épületét, de megtörténhetik az is, hogy a Hungária csupán bérbe veszi a Ritzet és saját kezelésében tartja meg tovább.

fovarosi.blog.hu: ParkSzallo-1913Szeptember-AzEstHirdetes

Szeptember 3: A főváros pénzszükséglete és az autóbusz. - Az Est tudósítójától. - Szeptember második felével megkezdődik a Városháza új munkaéve. (…)
Legégetőbb kérdés az autobusz. Ezzel már a múlt év végén teljesen felcsigázták a közönség érdeklődését. A félig kész megoldást az utolsó percben dobták a sutba. Pedig már sokan azt hitték, hogy tavaszra megváltoztatják a pesti utca képét a kóstolóba mutatott hatalmas angol Daimlerek. Húsz fillérért már az Aréna-útról a várba karikázott a csapongó képzelet. (...)
Azon a címen, hogy a főváros befolyását meg kell őrizni és helyt kell adni a városi kezelésnek, többen rávetették magukat az angolok egészséges ideájára, s most, ha minden érdek kielégül, egy olyanforma megoldást képzelnek, a Városi és a Közúti villamosvasút közösen szolgáltatná az autóbuszüzemet, még pedig valószínűleg német gyártmányú kocsikkal. A főváros közlekedési ügyosztályában már dolgoznak a tavaszszal ismertetett autóbuszjavaslat alternatív kiegészítésén. Beavatott forrásunk szerint Bárczy polgármesternek az a terve, hogy az autóbuszközlekedést, ha csak mód lesz rá, községi üzemben fogják tartani.

Szeptember 5: Tűz. Ma hajnalban háromnegyed négy órakor kigyulladt Friedmann Jakab vaskereskedő Szigony utca 4-6. szám alatt levő földszintes háza. A tűz a padláson keletkezett és csak akkor vették észre, a mikor már a tető lángolt. Értesítették a tűzoltókat és hamarosan kivonult a központi, VIII. és IX. kerületi őrség. A mikorra a tűzoltók kiértek, már az egész padlás égett és a lángok meggyújtották Vorets Ferencnének a szomszédos nyolcadik számú, ugyancsak földszintes házának a tetejét. Egy órai munkába került, a míg a tűzoltóknak sikerült a veszedelmet elfojtani. Friedmann háza teljesen leégett, Voretsné házának a teteje pusztult el. A tűz keletkezésének az okát még nem tudták megállapítani.

Szeptember 5: A kelenvölgyiek sérelmei. A Kelenvölgyben uralkodó lehetetlen állapotokat több ízben szóvá tette Az Est. Megírta, hogy az 1800 lélekből álló telep víz nélkül van és hét év óta semmi lépést nem tettek az érdekében. Megírtuk azt is, hogy a telep közegészségügyi, köztisztasági és közbiztonsági állapotai a lehető legrosszabb állapotban vannak. A kelenvölgyi polgári kör augusztus 31-én ülést tartott, a melyen bejelentették, hogy Az Est cikkeinek megjelenése után Budafok anyaközség részéről kintjártak a helyszínen a tiszti orvos és a rendőrség és megtették a legsürgősebb intézkedéseket a helyzet ideiglenes javítása érdekében, addig, míg a vízvezetéki hálózat kiépül. A polgári kör választmányi ülésén köszönetet szavazott végül Az Est-nek, hogy a kelenvölgyi állapotokat szóvá tette. A cikkek következménye volt ugyanis az, hogy máris sürgős intézkedések történtek a lehetetlen állapotok megszüntetésére.

fovarosi.blog.hu: DeryUtca-1915-Terkep

Szeptember 5: A legsötétebb Józsefvárosból. - Az Est tudósítójától. - A főváros közepén, a József-körút mellett és a Rákóczi-teret keresztezve, néhány évvel ezelőtt új utcát nyitottak meg: a Déry-utcát. A kis földszintes házakat új bérpaloták váltották fel és a mikor a bérházépítők és a városrendezők így tervszerűen elősegítették az elhagyott józsefvárosi kis utcák kiépítését, egyszersmind elfeledkeztek arról a legelemibb szükségletről, hogy az új utcáknak kövezetre és csatornázásra van szükségük.
A Rákóczi-tértől kezdve az összes mellékutcák a legelhanyagoltabb állapotban vannak. Mintha nem is Budapesten, hanem valami elhagyott kis faluban volnánk. A Déri-utcában például az emeletes bérházak előtt egy dombos lejtő terpeszkedik, a melyről, ha eső van, a víz valóságos zuhatagban esik alá az úttestre. Így történt meg, hogy a tegnapelőtti nagy esőzés után a kövezetlen Déri-utca is megtelt vízzel. Még tegnap este is pompás látványban lehetett részük azoknak, a kiket a dolguk véletlenül ebbe a kis józsefvárosi utcába vitt. Valóságos kis tavak keletkeztek a kövezetlen úttesten, a házakat megközelíteni gyalogszerrel a legnagyobb erőfeszítésbe került, a tavakban gyermekek játszadoztak papírcsónakokkal.
A Déry-utca szögében a 8-as szám alatt van a Társasház részvénytársaság bérkaszárnyája, a melyben negyvenkét lakó lakik. Ez az épület is víz alá került. A pincéket elöntötte a víz, a házban lévő iparosok portékája megrongálódott. Késő estig hatalmas szivattyúk dolgoztak a víz eltávolításán, azonban még ma sem sikerült teljesen kiszivattyúzni a pincéket.
Ez különben nem a legelső eset. A múlt hónapban előfordult nagy esőzések alatt mindannyiszor megismétlődött ez a lehetetlen állapot és mindannyiszor megjelentek a panaszos lakók a Házépítő társaságnál, hogy kegyeskedjék elkészíttetni a ház csatornázását. A lakók ezt a kérésüket azzal indokolták meg, hogy immár két éve tető alá került az épület és most már igazán itt volna az ideje annak, hogy a csatornázás elkészüljön. Két év alatt azonban, úgy látszik, a főváros, valamint a bérháztulajdonosok teljesen megfeledkeztek kötelességükről.

fovarosi.blog.hu: OrczyHaz-Regi1-KarolyKorutSzeptember 6: Az Orczy-ház sorsa. Az Orczy-ház tudvalevően egy részvénytársaság tulajdona, a melynek törzsrészvényei az Orczy-örökösök, elsőbbségi részvényei pedig a Magyar telepítő és parcellázó bank tulajdonában vannak. Az épületet már néhány esztendővel ezelőtt megvásárolták, de építkezni mind a mai napig nem tudtak, mert nem volt még eldöntve, hogy hova kerül az U városháza és mi lesz az Erzsébet-sugárút sorsa. Egy két hónapon belül azonban el kell döntenie a fővárosnak, hogy mik a tervei, mert a szabályrendelet értelmében az építési engedélyeket egy éven belül ki kell adni, már pedig az Orczy-ház szomszédságában lévő háztulajdonosok több mint egy év előtt adtak be építkezési kérvényeket. Abban az esetben, ha a városháza mai helyén épül fel, valószínű, hogy az Orczy-ház egy részét a főváros fogja kisajátítani, ha azonban más megoldás lesz, akkor a részvénytársaság bérházakat fog emelni.

fovarosi.blog.hu: ExcelsiorSzallo-RakocziUt72-1913Szeptember-AzEstHirdetes

fovarosi.blog.hu: NemzetiSzinhaz-Astoria-1912-Egykor.huSzeptember 16: Bontják a Nemzetit. A Nemzeti Színház bérpalotájából már május elsején kiköltöztették a lakókat és az üzleteket: a boltoknak alkalmi árusoknak adták bérbe, kik könnyű szerrel hol itt, hol ott ütik fel a sátorfájukat, a kényelmes nagy lakásokba pedig földönfutó heti lakók kerültek... Most aztán ezeknek is sietve odébb kell állniok. Csákányos had jelent meg ma reggel a Nemzeti Színház udvarán, száz ember, hogy szétszedje ezt a históriai palotát. Jakabffy államtitkár és a bizottság megjelentekor hozzáfogtak a bontáshoz, a melylyel február 1-én lesznek kész.

fovarosi.blog.hu: CentralKavehaz-1913Szeptember-AzEstHirdetesSzeptember 16: Megkezdték a Lánchíd átalakítását. A Lánchíd történetében nevezetes a mai nap: a híd budai oldalán ma zárták el a hídfő alatt elvonuló úttesten a forgalmat, miután a hídfő megerősítésére szolgáló munkálatokat már a múlt hét végén megkezdették. A mai nap tehát első lépés a híd forgalmának teljes elzárása felé. A hídfő megerősítésének munkálatait a Zsigmondy Béla-féle cég végzi, a melynek szerepe volt a Ferenc József-híd, az Erzsébet-híd és a Margitszigetre vezető kis híd építésénél is. A cég mérnöke, Rappensberger József mintegy 25 munkással kezdte meg a budai oldalon a munkálatokat, melyek egyelőre a hely szabaddá tételére irányulnak. (...)
E munkálatokról a kereskedelemügyi minisztérium út- és hídépítési osztályának vezetője, Szántó Albert miniszteri tanácsos, a következőket volt szíves mondani Az Est munkatársának:
-A munkálatokat már a múlt héten megkezdtük és a budai oldalon körülbelül júniusig fogunk dolgozni, míg a pesti oldalon a jövő év októberéig okvetlen befejezzük a hídfő megerősítését. Ezek a megerősítések azért szükségesek, mert az újonnan felszerelendő láncok húzóképessége megkívánja, hogy a hídfők tartóképességét is fokozzuk. Azzal kezdtük, hogy a földet plusz 4 vízállásig elhordjuk és az így kapott nyílt gödörben elkészítik vasbetonból a caissone-kat. A munka következő része, hogy a caissonok és a benntik lévő sűrített levegő segítségével a falazatot mélyítjük. Egy caisson 14 méter hosszú, 5 méter széles és mintegy 70 négyzetméter térfogatú; húsz ilyen caisson lesz, melyek segítségével a két hídfőhöz mintegy húszezer köbméter falazatot fogunk építeni. Tudni kell, hogy ezek az erősítő falazatok a tulajdonképpeni hídfőtől körülbelül 5 méter távolságra vannak. Ezt a távolságot vasbetonnal töltjük ki és szerves összeköttetésbe hozzuk a tulajdonképpeni hídfővel, melynek ellenálóképességét így emeljük.
E munkálatokat a kereskedelemügyi minisztérium híd- és útépítési osztálya nyilvános versenytárgyalás útján bízta a Zsigmondy Béla-cégre. A hídfők megerősítési munkálatait mintegy másfélmillió koronába kerülnek.

Szeptember 19: Nincs megállóhely. (Panaszos levél.) A külső Váci-út legélénkebb mellékutcája a Forgách-utca, hol gép-, ólomáru, kenőcs, likőr-, festék-, faáru stb. gyár mintegy 12-15 sorakozik egymás mellett. Miután az utca csak a Váci-útra van kiépítve, természetes, hogy az összes kocsiforgalom a Váci-úton bonyolódik le, a hol a kocsi-összeütközések és elgázolások napirenden vannak (legutolsó szombat este volt). A legközelebbi villamos megálló csak 800-1000 lépésnyire van és itten a villamosok a legnagyobb menetsebességgel mennek. Különben is érdekes látvány, hogy mi Forgách-utcai gyári tisztviselők körülbelül 200-an minden délben hogyan futkosunk versenyt az éppen jövő, város felé haladó és rendesen már megtelt villamosokkal a Fáy-utcai megállóig, mert 1 1/2 - 2 órai ebédidőnk bizony az utolsó percig ki van számítva. Kérünk megállót. - Több Forgách utcai gyártisztviselő.

fovarosi.blog.hu: Allatkert-1915-TerkepSzeptember 20: Kibővítik az Állatkertet. - Az Est tudósítójától. - A főváros gazdasági hivatala nagyszabású tervvel foglalkozik. Értesülésünk szerint már a közel jövőben kibővítik az Állatkertet, egészen addig az utcarészig, a hol az Angol Park kezdődik. E célból a vurstilnak azt a részét, a mely erre a területre esik, kitelepítik és a közbeeső utcát átjáróval hidalják át.
Az állatkerti intézőségnek a kibővítéssel több célja van. Mindenekelőtt azon a részen, a hol most a körhinták vannak, óriási uszodát akar építeni téli és nyári használatra. Az uszodát az Artézi-fürdő vizével és gépeivel látják el, a fenmaradt területet pedig az Állatkert tényleges kibővítésére használják fel. Erre a területre esik ugyan a Beketov-cirkusz is, a mely azonban egyelőre idegen sziget lesz az Állatkert testében, de három év múlva, a mikor a cirkusz bérlete lejár, Beketovnak is ki kell hurcolkodnia, mert a tervezet szerint a cirkusz területére is szüksége van az Állatkertnek.
A program ezzel még nem teljes. A nagy sziklacsoport óriási barlangját állat-cirkusszá alakítják át, a hol rendes előadásokat tartanak, a műsorszámok azonban kivétel nélkül állatok szerepléséből és állatokkal való mutatványokból állanak.
Bódy Tivadar alpogármester és Márkus Jenő tanácsnok külföldi utazása főleg ezeknek a kérdéseknek a tanulmányozásával függött össze. Mint értesülünk, az állatkerti reformok keresztülvitele már a közel jövőben meg fog történni.

fovarosi.blog.hu: SimplonSzalloda-1913Szeptember-AzEstHirdetes

fovarosi.blog.hu: RakocziUt14-TurulCipo-1913Szeptember-AzEstSzeptember 20: A Korona-utcák. (Panaszos levél.) A Korona-utcában lakom a Belvárosban és ez az én átkom. Ha egy bérkocsiba szállok, a kocsis biztosan kérdi: Hová tetszik? Korona-utca? Nagykorona-utca? Koronaherceg-utca? -Nem, felelem. Korona-utca a Belvárosban. Ja! Kiskorona-utca? -Nem, mondom, Kiskorona-utca Óbudán van. Korona-utca, az a kis utca a Váci-utca mellett. Ha valamit veszek és hazaküldetem, mindig egy félórai magyarázat szükséges, hogy megértsenek. A levélhordó pedig pláne folyton téved. Pesten a következő koronás utcák és terek vannak: 1. Korona-utca, IV. ker. 2. Kiskorona-utca III. ker. 3. Nagykorona-utca, V. ker. 4. Koronaherceg-utca IV. ker. 5. Koronaőr-utca I. ker., 6. Korona-tér, III. ker. Nem lehetne ezek közül egyiknek vagy másiknak más nevet adni? Egy belvárosi.

 Szeptember 24: A mutatványosok az Állatkert ellen. Jelentettük, hogy a főváros az állatkertet meg akarja nagyobbítani és hogy ehhez szüksége van a mutatványosok által jelenleg elfoglalt területre. A mutatványosok az állatkert megnagyobbításában létérdekük tönkretevését látják. Hogy érdekeiket valamiképpen megvédjék, ma délelőtt gyűlésre jöttek össze a városliget Gregorits-féle vendéglőben. A Magyar Mutatványosok Országos Egyesületének választmányából tizen vettek részt ezen az ülésen, a melyen elhatározták, hogy beadványt nyújtanak be a városhoz és kérni fogják érdekeik megvédelmezését.


A Fővárosi Blog az alábbi helyeken is elérhető:


Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása