Fővárosi Blog

Fővárosi Blog

Száz éves hírek - 1913 október

2013. október 05. - fovarosi.blog.hu

Az alábbiakban száz évvel ezelőtti hírekből válogatunk, Az Est korabeli cikkei alapján. A cikksorozat összes megjelent tagja itt olvasható.

"Nem túlzás, hogy itt meg kell őrülni a közállapotok züllöttségétől."

Október 1: A Budapesti Nagyáruház fizetésképtelen. - Az Est tudósítójától. - A Budapesti Nagyáruház (Király-utca 88.), a melynek Gottlieb Simon utódai cég a tulajdonosa, fizetésképtelenséget jelentett. A cég árutartozása 750.000 korona, készpénztartozása pedig 900.000 korona. A cég egyezségre törekszik és erre vonatkozólag ajánlatot tett hitelezőinek.

fovarosi.blog.hu: Autobusz-1920asEvek-Fortepan.hu-24112Október 5: Rényi tanácsnok az autóbuszról. - Az Est tudósítójától. - Jövő szerdán, október 8-án tartja a főváros törvényhatósági bizottsága legközelebbi közgyűlését. Ennek a tárgysorán szerepel többek között az autobuszkérdés is, melyben elvi jelentőségű döntést fog hozni a bizottság. Az ügyosztály előterjesztése dolgában, a mely fölött a közgyűlésnek határoznia kell, ma délelőtt felkerestük Rényi Gyula tanácsnokot, a főváros közlekedésügyi osztályának vezetőjét, a ki a következőket volt szíves mondani:
-A vezetésem alatt álló ügyosztály terjedelmes elaborátumot dolgozott ki, a melyet néhány nap előtt nyújtottam át a polgármester úrnak. Ez az elaborátum arról szól, minő esélyekkel jár az automobil-omnibusznak házi kezelésbe való vétele. Minő jövedelemre számíthat ez esetben a főváros, mennyi kockázattal jár a vállalkozás, mennyibe kerül a kocsik beszerzése és fentartása, minő áldozatot kíván a várostól a garázsterületek megszerzése és az épületek felállítása és karbantartása?
-Előterjesztésünknek e lényegesebb pontjai kerülnek a főváros közgyűlésének tárgyalása alá. Legközelebb tehát csupán az kerül eldöntésre, vajjon előnybe helyezi-e a főváros közgyűlése az autobuszoknak házi kezelésbe való vételét, avagy pedig a vállalati rendszert tartja előnyösebbnek? Most csupán ez a kérdés. A közgyűlés döntése nem terjedhet ki a részletekre, mert ez alkalommal csak ezt az elvi jelentőségű döntést fogja hozni. Ha a főváros törvényhatósága elönyösebbnek azt tartja, hogy házi kezelésbe vegyük az autobuszközlekedést, akkor leintjük az angol ajánlatot és a még esetleg időközben beérkezett és beérkezendő többi ajánlatokat. Hogyha pedig a közgyűlés úgy találná, hogy a vállalati kezelés jobban szolgálja a fővárosi közönség érdekeit, akkor újból tárgyalásba bocsátkozunk az angolokkal, de természetesen megteszszük a lépéseket arra is, hogy az esetleg előnyösebb ajánlatok is beérkezhessenek és tárgyalás alá vétessenek.

fovarosi.blog.hu: ThaliaSzinhaz-1913December-AzEstHirdetes-JardinDHiver Október 8: A Sárosfürdő még közel sem kész épületéből megint kifröccsentettek a nyilvánosságra egy kis sarat. Mint valami nehéz kő, repül ennek a fürdőnek a botránya, repülésének ügye még egyre fölfelé emelkedik, ki tudja, hol áll meg és kit hol talál meg. A sár, úgy látszik, rossz kabala. Ez rögtön a dolgok elején kezdett világos lenni, a mikor a négy milliósnak tervezett épület egyre több milliós túllépést követelt s még háromnegyed-kész állapotában tizenegy milliót falt föl, tehát héttel több milliót, mint a mennyit rászántak. Egy ilyen eredmény csak ostoba vagy cinkos embereket nem háborít fel halálosan.
E botrányfának azonban van még egy gyümölcse. A minap előállt a Palatinus nevű építőtársaság és a jó példa hatása alatt, most mikor munkája felénél tart csak, 650.000 korona túlköveteléssel állt elő. Gyorsan szakbizottság ült össze, megvizsgálta e követelést és megállapította, hogy a rengeteg összegből legfeljebb 80.000 korona követelése jogos. Íme, ilyen szolíd a fürdőépítések kétszerkettője.
Az ember elámul ezeknek az embereknek vakmerőségén s lelkiismeretlenségén. Hát csakugyan egy olyan szennybe züllött utolsó város ez a Budapest és csakugyan egy olyan hitvány csürhe-e a benne élő millió ember, hogy ezekkel szemben semmiféle erkölcs és tisztesség nem kötelező. Igazán mosogatórongy-e itt a közérdek, a közvagyon, az adófillér, a közélet tisztasága: mindezek holt szavak csupán, melyekből a panama kirágta a lényeget? Nem túlzás, hogy itt meg kell őrülni a közállapotok züllöttségétől.
Budapestből fürdővárost akarnak csinálni, ezzel a hazug céllal akarnak szentesíteni mindenféle szennyes eszközt. Addig azonban már nem látnak, hogy kinek csinálják a fürdővárost. Csak az idegenek tudják föntartani azt a bizonyos drága fürdővárost, de idegent ide be nem engednek. Ausztria még a menetrendeket is úgy csinálja, hogy idegen ide ne jöhessen, másrészt ott áll a tőlünk kimart hatalmas Cook-cég s bosszúból egy idegent se enged hozzánk. Nyakunkon maradnak hát az irtózatos drága ___, mielőtt éhenhalunk, szé-___ (a cikk vége hiányzik).

fovarosi.blog.hu: SchopfMerei-2007Október 11: A Bakács-téri női klinika költségei. A főváros pénzügyi bizottsága ma délelőtt tizenegy órakor dr. Bódy Tivadar alpolgármester elnöklésével ülést tartott, a melyen több bérleti, ingatlanszabályozási és csatornázási ügyet tárgyaltak. Nagyobb vita csupán a Bakáts-téri új nőgyógyászati kórház személyzeti illetményei és a berendezések felszerelésére szükséges költségek fedezete körül volt. A tanács indítványozta, hogy a pénzügyi bizottság szavazzon meg erre a célra 30.000 koronát. Báró Herzog Péter nem tartja indolkoltnak ezt a befektetést azért, mert a Bakáts-tér 10. szám alatt levő női klinika helyiségbérlete csak három évre szól.
Feleki Béla indítványozta, hogy a pénzügyi bizottság jelentse ki, hogy három év múlva nem újítja meg a Bakáts-téri bérletet, egyszersmind csodálkozásának adott kifejezést a felett, hogy a közgyűlést rosszul informálták akkor, a mikor azt mondották, hogy a Bakáts-téri bérletre a bérletösszegen kívül semmi újabb költségre szükség nem lesz. Vázsonyi Vilmos kijelentette, hogy meg kell állapítani azt, kit terhel ezért a felelősség. A pénzügyi bizottság végül elfogadta a tanács indítványát. (...)

Október 15: Új iskola a Tisztviselő-telepen. A főváros építkezési bizottsága ma délelőtt ülést tartott, a melyen elhatározta, hogy a Tisztviselő-telepen a Simor-utcában új népiskolát építtet, a melyben elemi iskola, polgári leányiskola, napközi otthon, gazdasági és háztartási iskola lesz. Az építkezés költségei 1,140.000 koronára rúgnak.

Október 18: Az autóbusz és a Lánchíd. - Az Est tudósítójától. - A Krisztina és a Tabán polgárságának küldöttsége dr. Balázsovics Domokos államvasúti felügyelő, Klinger Lipót és Selymes Bertalan vezetésével megjelent dr. Bárczy István polgármesternél, hogy a Lánchíd elzárásával megsürgessék az autóbuszforgalom létesítését. Bárczy polgármester kijelentette, hogy a kérést jogosnak tartja s az egész befolyását érvényesíteni fogja, hogy a főváros közgyűlésében a kérdést dűlőre vigyék és ha nem is lehetséges a forgalmat egész teljességében megindítani, feltétlenül szükségesnek tartja az autóbuszjárat létesítését azon a részen, a mely a Lánchíd elzárása folytán jelentékeny közlekedési vonaltól megfoszt.

fovarosi.blog.hu: Fotaxi-Regi2Október 18: Az autótaxi-állomások új beosztása. - Az Est tudósítójától. - Az autótaxi társaságok hetvennyolc új kocsit hoztak forgalomba és ebből az alkalomból a rendőrség új rendet léptetett életbe az autotaxik állomáshelyére vonatkozólag. A régi beosztás szerint az összes kocsik négy állomáshelyen torlódtak össze, a mi nem vált előnyére az autótaxiknak és nem felelt meg a közönség kényelmének sem. A közlekedési rendőrség huszonkét állomáshelyre osztotta be a kocsikat. Vasárnap lép életbe az új beosztás, a mely szerint Budán, a Krisztina-téren négy, a Margit-körúton három, a pesti oldalon a Kígyó-téren kilenc, a Petőfi-téren négy, a Gizella-téren hét, a Ferenc József-téren három, a Szabadság-téren három, a Vígszínház előtt három, a Vigadó előtt kettő, az Operaház előtt három, az Oktogonnál öt, a Köröndnél kettő, a Royal-szállónál öt, a Baross-téren kettő, a Nemzeti Színháznál öt, a Pannónia-szállónál három, a József-körút és Baross-u. sarkán kettő, a Kálvin-téren kettő, az Üllői-út és Körút keresztezésénél két autótaxi fog állni.
A közönség köréből panasz érkezett a közlekedési rendőrséghez a miatt, hogy a pályaudvarok közelében nincs autótaxi állomás. A rendőrség intézkedésére vasárnaptól fogva a keleti pályaudvar előtt állandóan nyolc, a nyugati pályaudvar előtt állandóan hat autótaxi fog állani. Az új beosztást a rendőrség falragaszokon is tudatni fogja a közönséggel.

Október 22: A népgyógyfürdő. A Gellért-fürdő és szálló építését végrehajtó bizottság Márkus Jenő tanácsos elnöklésével ma ülést tartott. A közgyűlés ugyanis ez év áprilisában, a mikor a Gellért-fürdő építési költségeit újból megállapította, arra utasította a tanácsot, hogy a szegényebbsorsú lakosság részére népgyógyfürdő építésére tegyen előterjesztést. A művezetők ma bemutatták a népgyógyfürdő terveit és költségvetését. A teljes modern fürdő körülbelül 120 kabinnal volna ellátva. A bizottság javasolja a tanácsnak, hogy most már készíttesse el a népgyógyfürdő részletes terveit és költségvetését is és azokat terjessze a közgyűlés elé.

fovarosi.blog.hu: DeliPalyaudvar-Regi6-FelveteliEpuletOktóber 22: A Délivasút magyar vonalainak megváltása. Értesülésünk szerint a kereskedelmi és pénzügyminiszterek, illetve azok megbízottai a legközelebbi időben Bécsbe utaznak, hogy folytassák az osztrák kormány képviselőivel a Délivasút megváltására és szanálására vonatkozólag megkezdett tárggyalásokat. Az osztrákok követelése az, hogy Magyarország vállalja magára a magyar vonalak arányában az Ausztria által garantálandó jövedelemminimumot és ennek ellenértékeként megkapja a párisi kölcsön egy részét. Ezenkívül azonban az osztrák kormány részesíttetni akarja a magyar kormányt a vasútigazgatás jövedelemfölöslegeiben is, de viszont ennek ellenében nagyobb befolyást akar magának biztosítani nemcsak az igazgatás, hanem a tarifamegállapítás körül is. Ezen a ponton támadtak a legnagyobb nehézségek, és ha elvben nem is hiányzik az egész akcióhoz való hozzájárulás hajlandósága, már az első tárgyaláson kijelentették a magyar kormány képviselői, hogy e tekintetben az osztrák követeléseknek nem lehet eleget tenni. A részletekre nézve azonban csak most fogják majd első ízben megnyilvánítani álláspontjukat (...)

fovarosi.blog.hu: OstendeKavehaz-Regi1Október 25: Meglepetés Budapest kávéházi közönségének! A kávéházi közönség kényelmére olyan újítást hozott az Ostende-kávéház (Rákóczi-út 20.) tulajdonosa, mely Budapesten még nincs, de még a nagy világvárosokban is ritkítja párját. Közvetlen a kávéház mellett téli kertet rendezett be, ritka pompával, hol esténként fővárosi és vidéki úri családok adnak egymásnak találkozót, s igen jó hangulatban töltik estéjüket a hírneves bécsi "Geiger-buben" szalónzenekara hangversenye mellett. A télikert elkülönített helyiségei alkalmat adnak a nagyközönségnek arra, hogy eljegyzéseket, társasvacsorákat stb. alkalmi összejöveteleket rendezzenek ott. Külön specialitása a kávéháznak a házilag készült ízletes meleg levesek, valamint az, hogy tányérozással nem zaklatják a közönséget.

Október 25: Újabb üzlet készül a fővárosnál. Már rombolják a belvárosi Halász-házak tömbjét, de még mindig nincs elintézve az új építkezéshez szükséges kölcsönök ügye, sőt a jelen viszonyok között egyelőre remélni sem lehet, hogy a bankok néhány millióra rugó jelzálogkölcsönt folyósíthassák. Úgy halljuk, kísérlet történt, hogy a fővárost is belevonják az érdekeltségbe és azon a címen, hogy az Erzsébet-sugárút vonala beleesik a háztömb építési engedélyébe, keresztük akarják vinni, hogy a főváros foglalja le a területet és tartsa fenn a leendő Sugárút részére. A legnagyobb akadálya azonban ennek a tervnek a központi városháza épülettömbje, a melynek szöglete beleesik az új Sugárút tengelyébe, és így a terv csak akkor volna keresztülvihető, ha az új városháza építése is megoldást nyerne. Ennek dacára már is híveket igyekeznek nyerni ennek a tervnek is, és pedig mint halljuk, nem is annyira a tulajdonosok, mint inkább azok, a kik érdekeltséget akarnak szerezni és az üzletet első sorban a maguk számára szeretnék lefoglalni.

Október 28: Népgyűlés a Hungária-körúti hídért. Az Óbudai Demokrata Társaskör vasárnap délután Óbudán népgyűlést rendezett, melyen dr. Pető Sándor elnök azzal a küzdelemmel foglalkozott, melyet az óbuda-hungária körúti hídért folytatnak. Utána Szilágyi Károly határozati javaslatot nyújtott be, a mely szerint a nagygyűlés több tagból álló bizottságot alakít, hogy a mozgalmat előmozdítsa. Breitner Károly határozati javaslatában az autóbuszt sürgette. Ezután Vázsonyi Vilmos és gróf Festetich Géza beszélt. Több szónok hozzászólása után végül is elfogadták a határozati javaslatokat.

Október 29: Budapest jubileuma. A főváros legutóbbi közgyűlésén Bárczy István polgármester bejelentette, hogy november 18-án lesz negyvenedik évfordulója Buda és Pest egyesítésének. A közgyűlés felhatalmazta a polgármestert, hogy ezt a fontos történelmi évfordulót nagy ünnepséggel tegye emlékezetessé a főváros lakosságára. Értesülésünk szerint már megállapodtak a november 18-án tartandó ünnepség részleteire vonatkozólag. A Vigadó nagytermében nagy matiné lesz, a melyen Bárczy István polgármester ünnepi beszédet mond, egy kiváló írónk pedig a két város életéről fog csevegést felolvasni. Az Operaház zenekara és a dalárdák énekszámokat fognak előadni, a vidéki városok küldöttségei pedig át fogják adni az ország üdvözletét. Jelen lesz az ünnepélyen az udvar, a kormány és a vidéki városok küldöttsége. Este kivilágítják az egész várost és reggel három óráig az összes lámpák égni fognak. Felszólítják a lakosságot is, hogy világítsa ki ablakait, zászlózza fel a házakat és külsőségekben is vegyen részt az ünnep fényének emelésében. Korán reggel zenekarok fogják bejárni a várost, figyelmeztetve a történelmi nap ébredésére.

fovarosi.blog.hu: MechwartLiget-20100820-01Október 29: A Mechwart-szobor leleplezése. A Mechwart András szoborbizottság egy küldöttsége ma megjelent Bárczy István polgármesternél és meghívta őt a szobor november 16-án történő leleplezésére. A szobrot a statisztikai hivatal előtt levő parkban állították föl.

Október 29: Megindul az autóbusz. A főváros tanácsa ma foglalkozott az autóbusz kérdésével, és megállapította azt a javaslatot, a melyet az ügy megoldására a főváros jövő szerdai közgyűlése elé terjeszt. A tanács javaslata a következő:
1. A közgyűlés a bizottságoknak a tanácscsal egybehangzóan tett javaslatára kimondja, hogy a jelenlegi lófogatú társaskocsi közlekedés megszűntetésével a gépüzemre kíván áttérni, még pedig oly módon, hogy a társasgépkocsi közlekedést a házi kezelés rendszere útján fogja életbeléptetni.
2. A fővárosnak a Székesfővárosi közlekedési részvénytársasággal szemben fönálló szerződés 8. pontjában biztosított jogával élve, elhatározza a közgyűlés, hogy e szerződést az 1914 január 1-től számítandó egy évi határidőre felmondja s az eziránt szükséges intézkedések megtételével a tanácsot bízza meg.
3. Utasítja a közgyűlés a tanácsot, hogy a lófogatú társaskocsivállalat megváltása céljából a szerződés 5. pontja szerint megalakítandó becslőbizottság kiküldéséről a kellő időben gondoskodjék és tényleges megváltására vonatkozólag elvárja a tanács további javaslatait.
4. Fölhatalmazza továbbá a közgyűlés a tanácsot, hogy a Széchenyi és Rudas fürdők között létesítendő társasgépkocsi közlekedés sürgős berendezése iránt a fürdővállalatok előterjesztéséhez képest saját hatáskörében intézkedhessék.
5. Fölhívja a közgyűlés a tanácsot, hogy a társaskocsi üzlet gyakorlásásáról szóló 1883. évi XIX. t.-c. idevonatkozó rendelkezése alapján új szabályrendelettervezetet dolgozzon ki és a háziüzem berendezésének munkálatait haladéktalanul tegye folyamatba.
A tanácsnak ezt a javaslatát először a közlekedési és pénzügyi bizottságok fogják tárgyalni s aztán kerül a jövő heti közgyűlés elé.

Október 31: A Déli vasút szanálása. Bécsi tudósítónk jelenti: Báró Harkányi János kereskedelemügyi miniszter az érdekelt minisztériumok kiküldötteivel ideérkezett, hogy az osztrák szakminiszterekkel és azok kiküldötteivel folytassa a Déli vasút szanálása érdekében Budapesten megkezdett tanácskozásokat. A magyar kormány most fogja közölni válaszát az osztrák kormány előterjesztéseire és most fogja közölni azokat a követeléseit, a melyeket a szanálás, illetve az az államosítással kapcsolatosan megvalósítani óhajt. Úgy tudjuk, hogy a kormány tényleg belekapcsolja a Déli vasút ügyébe az összes függő közlekedési problémákat, különösen a nemzetközi viszonylatot és a Németország felé való közvetlen kapcsolat kérdését, ámbár kevés remény van arra, hogy e tekintetben számottevő eredményt tudjon elérni.


A Fővárosi Blog az alábbi helyeken is elérhető:


Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Gyurma73 · https://plus.google.com 2013.10.05. 18:19:52

érdekes problémák.voltak 100 éve a világháború előestélyén.

Tuvalu 2013.10.05. 23:08:30

@Gyurma73: Előestély? :D
Előeste volt az.

Tuvalu 2013.10.06. 10:19:01

@Gyurma73: Szerintem nyelvtanilag az "előestéjén" lett volna a helyes. Nem nyelvtanáciskodni akartam, csak a j-ly csere adott esetben vicces új szót eredményezett.

Arany János is írt olyat, hogy "Toldi estéje" de ez is az arc öregkoráról akart szólni, nem pedig, hogy adott egy estélyt. :D
süti beállítások módosítása