Fővárosi Blog

Fővárosi Blog

Száz éves hírek - 1913 november

2013. november 02. - fovarosi.blog.hu

Az alábbiakban száz évvel ezelőtti hírekből válogatunk, Az Est korabeli cikkei alapján. A cikksorozat összes megjelent tagja itt olvasható.


"...a csillaghegyi tisztviselőtelep környékét (...) víz- és iszapáradat pusztítja"

November 7: Prostituáltak az iskolák közelében. A VIII. kerületi bizottsági tagok és az iskolaszék tagjai ma délután négy órakor értekezletet tartanak a Józsefvárosi Körben, hogy tiltakozzanak a rendőrség eljárása ellen, a mely a Nap-utcában és a Kisfaludy-utcában újra rendőri felügyelet alatt álló nőket helyez el. A kerület polgársága négy évvel ezelőtt elérte azt, hogy a Józsefvárosnak erről a vidékéről, a hol elemi fiúiskola, polgári leányiskola, azonkívül két templom van, kitelepítették ezeket a szegény teremtéseket. A főkapitány akkori rendeletét azonban most megváltoztatta és újra engedélyt adott arra, hogy az iskolák, templomok és középületek övezte utcákat ilyen módon megfertőzzék.

fovarosi.blog.hu: Autobusz-1920asEvek-Fortepan.hu-24112November 11: Az autobusz. Rényi tanácsos a megoldásról. - Az Est tudósítójától. - A közlekedésügyi bizottság ma délután ülést tart, a melynek napirendjén szerepel a városi politika egyik legérdekesebb és legsürgősebb megoldásra váró kérdése: az autóbusz-ügy. Az Est munkatársa ma délelőtt megkérdezte a közlekedésügyosztály vezetőjét, Rényi Dezső tanácsnokot, hogy mi lesz a vezetése alatt álló ügyosztály előterjesztése a mai ülésen és mi lesz az ő álláspontja a tárgyalásban, a mely ma délután megindul az autóbusz körül?
-Az autobusz ügye - felelte nekünk a tanácsnok úr - a következőképpen áll: a mai tárgyalás a harmadik étappe. Az ügyosztály ugyanis a nyáron egy előterjesztést dolgozott ki, a melyben azt proponálja, hogy a város az autobuszt vállalati kezelésbe adja és fogadja el az angol pénzcsoport bérleti ajánlatát. Ez az előterjesztés még a nyáron a közlekedésügyi bizottság el került, a mely kellő tárgyalás után el is fogadta. A tanács, a mely a közlekedésügyi bizottság határozatával a dolog rendje szerint ezután foglalkozott, nem fogadta el a közlekedésügyi osztály és a közlekedésügyi bizottság álláspontját, hanem a vállalati kezelés helyett a házi kezelést proponálta és utasította a vezetésem alatt álló ügyosztályt, hogy ilyen értelmű előterjesztést tegyen. Mi terjedelmes elaborátumot dolgoztunk ki és ma a közlekedésügyi bizottság a házi kezelés kérdésével fog foglalkozni ez elaborátum alapján. (...) A főváros, mint értesültünk, 1915 tavaszáig 80 autóbuszt fog forgalomba beállítani. Úgy halljuk, hogy a Bárdi-féle részvénytársaság ajánlatot tett a városnak, hogy bérbeveszi az autobusz üzemet, viseli az összes kockázatot és esetleges veszteséget, azonban a fővárosnak kész garantálni azt a jövedelem minimumot, a mit a város az autobuszforgalomtól vár. A közlekedésügyi bizottság ezt az ajánlatot is tárgyalja.

fovarosi.blog.hu: GregussAgostSzobra-1913-Szoborlap.huNovember 11: Greguss Ágost szobra. A budai várhegy nyugati lejtőjén a Palota-úton vasárnap délelőtt leplezték el Greguss Ágostnak, a nagy magyar esztétikusnak mellszobrát. Beöthy Zsolt méltatta Gregus nagy érdemeit. Beszéde alatt lehullott a lepel a szoborról, a mely Holló Barnabás műve. Dr. Bárczy István polgármester a főváros nevében átvette a szobrot. Ezután Heinrich Gusztáv a főrendiház, gróf Lázár István a képviselőház, Berzeviczy Albert az Akadémia koszorúját tette le.

November 11: Jókai szobra a Baross-utcában. A Jókai-szoborbizottság szombaton tartott ülésén elfogadta Stróbl Alajos újabb mintáját, mely a nagy regényírót ülő alakban egyszerű gránit talapzaton örökíti meg. Intimebb jellegének megfelelően a szoborbizottság a szobor helyéül a Wenckheim-palota előtti tért (a Baross- és Reviczky-utca közt) tartotta legalkalmasabbnak, melynek stílszerű parkozását, a főváros nevében, Bárczy István polgármester vállalta el. A bizottság azon lesz, hogy a szobor leleplezése még 1914-ben, Jókai halálának tíz éves fordulóján megtörténhessék.

fovarosi.blog.hu: WolfAruhaz-KossuthLajosUtca22-1913November-AzEstHirdetes

November 12: Az új Nemzeti Színház tervei a fővárosnál. Az új Nemzeti Színház építési bizottsága, mint értesülünk, a legutolsó napokban végleg megállapodott a színház terveiben. A végleges elrendezésben hír szerint, kiválóan érvényre jutottak a bizottság tagjainak nyári tanulmányútjukon szerzett tapasztalatai és a tervezők egyéni kívánságai. A tervek a közelmúlt napokban már a fővároshoz kerültek, a melynek egyes hivatalos fórumait körülbelül arra az időre járják meg, a mikorára a régi épület lebontása befejeződik. A jövő tavasszal aztán megkezdik az új Nemzeti Színház építését.

fovarosi.blog.hu: MechwartLiget-20100820-01November 18: Mechwart szobrának leleplezése. Budán, a statisztikai hivatal épülete mögött vasárnap délelőtt leplezték le Mechwart Andrásnak, a Ganz-gyár egykori igazgatójának szobrát. Ott volt báró Harkányi János, Berzeviczy Albert, Popovics Sándor, Marx János, Kotányi Zsigmond és mások. Méhely Kálmán, a szoborbizottság jegyzőjének beszéde után Kovács S. Aladár mondott ünnepi beszédet. A szobor Strobl Alajos tanár munkája. Bárczy István polgármester a főváros nevében átvette a szobrot, a melyre azután a különböző testületek koszorút helyeztek el.

fovarosi.blog.hu: KekEger-1913November-AzEstHirdetes-01November 19: Ma nyílik meg a Mercedes-gyár budapesti áruháza a Rákóczi-út 18. számú házban a Kazinczy utca sarkán. A budapesti áruház látványosságszámba megy, szép és praktikus a berendezése. A Mercedes-cipőgyár naponta 4000 pár Mercedes cipőt állít elő. Ezek a cipők rendkívül elegánsak és tartósak. Ennek köszönhető a Mercedes-gyártmány világhíre. A gyártmányok árai egységesek, urak és hölgyek számára négyfajta van: 14.50, 16.50, 18.50 és 20.50 korona.

November 22: Összeütközés a földalattin. Ma reggel háromnegyed kilenc órakor a földalatti villamos két kocsija összeütközött egymással. A karambol az artézi-fürdői végállomáson történt. Itt, úgy mint a vonatoknál, kívülről állítják a váltót. Gyermekeket alkalmaztak a váltóállításnál, a kik, úgy látszik, ma rosszul végezték dolgukat és ezért az egyik villamoskocsi, a mely a végállomás felé sietett, összeütközött a másikkal, a mely a városba ment. Mind a kettőn utasok voltak, de baleset nem történt. Rövid idő óta ez már a harmadik ilyen összeütközés a végállomásnál.

fovarosi.blog.hu: KekEger-1913November-AzEstHirdetes-02November 22: A csillaghegyi iszapárvíz. (Panaszos levél.) Békásmegyer község hatósága, a pomázi járás főszolgabírája, a kultúrmérnöki és az alispáni hivatal, az iparfelügyelőség és a kereskedelmi minisztérium olyan engedélyt adott a milliomos Újlaki tégla-, mészégető- és palagyár részvénytársaságnak, hogy az engedély következtében a csillaghegyi tisztviselőtelep környékét, az ott levő nyaralókat és magánházakat, a melyek a péterhegyi gyárnak útjában állanak, víz- és iszapáradat pusztítja. A telkek és a házak több mint másfél év óta víz alatt állanak. Azon a káron kívül, a melyet épületben és anyagban tettek, a vidék eliszaposítása növelte a járványos betegségek következtében elhaltak számát, mert a fertőzött és miazmás talaj irtózatosan bűzös és maláriás. A kertek talaja tönkrement és a gyümölcsfák a sok nedvességtől gutaütést kaptak. Az érdekelt háztulajdonosok hasztalan tiltakoztak a veszedelmes engedély kiadása ellen és azóta is hasztalanul mozgatnak meg minden követ, hogy az engedélyt a hatóság visszavonja, minden akció eredménytelen maradt. Senki sem törődik azzal, hogy a gyártásból keletkező és lefolyó iszapos szennyesvizet sehova nem lehet levezetni. Sőt mindennek a tetejére 1911-ben újabb engedélyt kapott a gyár a telep bővítésére. Mikor már 2000 négyzetöl terület iszap alatt állott, kiküldték a kultúrfőmérnököt jegyzőkönyv felvételére és a főmérnök szemmértékkel kétszáz négyszögölre becsülte a kétezer négyszögölet. Újabb följelentések történtek, eddig azonban nincsen intézkedés. Így tesznek tönkre, így pusztítanak el egész községet egy gyár kedvéért, a melynek nem zárt területen, hanem a Duna partján lenne a helye. (Több csillaghegyi háztulajdonos.)

fovarosi.blog.hu: KekEger-1913November-AzEstHirdetes-03November 23: Stróbl Alajos magyar nemes. A hivatalos lap közli, hogy a király Stróbl Alajos szobrászművésznek "lipótújvári" előnévvel a magyar nemességet adományozta.

November 23: Fordulat a Déli vasút ügyében. A Déli vasút francia kötvénytulajdonosainak védőcsoportja tegnap ülést tartott Párisban, a melyen részletes jelentést terjesztettek elő az osztrák kormánynyal történt megállapodásokról. A jelentés ránk nézve nagyon fontos leleplezést tartalmaz, a mennyiben megcáfolja azt a hírt, mintha a Déli vasút emberei kötelezettséget vállaltak volna arra nézve, hogy az olasz annuitások tőkésítéséből befolyó összeg egy részét, körülbelül 375 millió koronát kölcsön formájában az osztrák, illetve a magyar kormánynak fogják átengedni. A hivatalos jelentés megállapítja, hogy ilyen kötelezettséget a megbízottak nem vállaltak és hogy a befolyó összeggel a kötvénytulajdonosok szabadon rendelkezhetnek. Az egyik nagy előny tehát, a melyről a kétes értékű államosítási akció érdekében oly sokat beszéltek, valótlanságnak bizonyult. A francia kötvénytulajdonosok nem hajlandók a befolyó pénzeket a mi kormányaink rendelkezésére bocsátani.

November 27: Budapest bajai. Hermann Hugó gépészmérnök húsz évi távollét után visszatért a fővárosba s azt bejárva a következő érdekes megfigyeléseket tette: A hidak úgy technikai mint praktikussági szempontból kitűnőek, ellenben a pályaudvarok sehogysem méltók a fejlődő világvároshoz. Elsősorban a nyugati pályaudvart kellene a város szívéből kitelepíteni s azután rövidesen a keletit is áthelyezni. Az útvonalak közül a Váci-körút és a Károly-körút csúnya s míg a Váci-körúton egyelőre talán segíteni se lehet, addig a Károly-körutat az új városháza, a tervezett Erzsébet-királyné-sugárút torkolata főleg azonban az új Nemzeti Színházzal szemben levő gróf Vigyázó-ház lebontása s egy oda méltó palota emelése világvárosi jelleggel ruházná fel. Az új artézi fürdő szép, de környéke lerontja a hatást. Oda szép villák kellenének s nem hintások és nyári mulatóhelyek. Feltűnő kevés parkja van a fővárosnak, ezért hiba volna a már meglévőket holmi újonnan tervezett múzeumokkal beépíteni.


A Fővárosi Blog az alábbi helyeken is elérhető:


Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása